استاندار گیلان اظهار کرد: شرکت های آلمانی با توجه به بررسی های کارشناسی و بازدیدهای میدانی که قبل از این سفر از گیلان داشتند برای سرمایه گذاری در استان اعلامبیشتر بخوانید »