گمانه‌زنی‌ها درباره سلامت رهبر کره شمالی به گزارش  رمز پرس http://www.ramzpress.irمنابع دولتی در کره جنوبی نیز تاکنون نتوانسته اند به اطلاعات دقیقی در این خصوص دست یابند، به گونه ایبیشتر بخوانید »