به گزارش رمز پرس با تلاش شرکتی دانش‌بنیان، کیت تشخیص ویروس کرونای جدید بر پایه شناسایی همزمان ۳ ژن از ویروس جدید طراحی و تولید شد. این کیت که بربیشتر بخوانید »