تاریخ انتخاب رشته پذیرفته شدگان گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فیزیک،علوم تجربی ،علوم انسانی،هنر و زبانهای خارجی  از سوی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شد.     به گزارشبیشتر بخوانید »