” مکانیسم تئوری کنترل ورشکستگی موسسات اقتصادی” دکتر امیر جعفری صامت استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم بانکی      به گزارش رمز پرس  یکی از عوامل ورشکستگی شرکت‌ها از دیدگاه دکتربیشتر بخوانید »