کمیسر عالی حقوق بشر خواستار رفع تحریم‌ها علیه ایران شد  به گزارش رمز  پرس کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار ارزیابی مجدد در مورد تحریم‌های اعمال شده بربیشتر بخوانید »