پس از قطع خطوط تلفن اضطراری در سال ۲۰۱۶، مقامات کره جنوبی از بلندگوی دستی برای ارسال پیام در منطقه امنیتی مشترک در مرز استفاده ‌کردند. کره جنوبی و شمالیبیشتر بخوانید »