به گزارش رمزپرس مسعود کرباسیان در گفت و گو با خبرنگار  هفته نامه تجارت فردا، در مورد مسائل اقتصادی کشور اظهار کرد : 📌اگر بگویید مسعود کرباسیان متخصص اقتصاد کلان نیست،بیشتر بخوانید »