مدیرعامل بانک مسکن:کاهش قیمت تمام شده ساخت مسکن و کاهش قیمت مسکن از طریق ایجاد زنجیره اعتباری تأمین مصالح موردنیاز ساخت مسکن به گزارش رمز پرس رحیمی انارکی، مدیرعامل بانک مسکن اعلامبیشتر بخوانید »