روسیه به دلارزدایی ادامه می‌دهد به گزارش رمز پرس روسیه به کاهش تدریجی وابستگی اقتصاد خود به دلار ادامه می دهد و در عین حال بانک مرکزی روسیه نیز بهبیشتر بخوانید »