در دیدار صمیمی با خانواده دولت روحانی: می‌دانیم مردم در فشار سخت و سنگین زندگی هستند به گزارش رمزپرس  رئیس‌جمهوری با تأکید بر این که طرز برخورد و نقش خانواده‌هابیشتر بخوانید »