برنامه ژاپن برای کنار گذاشتن پول نقد به گزارش رمز پرس  به نقل از رویترز،با حادتر شدن پدیده سالمندی جمعیت در ژاپن، روش‌های پرداختی غیرنقدی می تواند منجر به افزایش بهرهبیشتر بخوانید »