چالشهای نیروی انسانی در ادغام بانک ها” . دکتر امیر جعفری صامت، استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم بانکی به گزارش رمز پرس در گفتگویی با دکتر امیر جعفری صامت، چالشهایبیشتر بخوانید »