رئیس جمهور دو ملت ایران و عراق از لحاظ فرهنگی و اعتقادی کاملاً متحدند رئیس جمهور، پیوند دو ملت ایران و عراق را بسیار مستحکم خواند و تاکید کرد: اینکهبیشتر بخوانید »