بزودی منتشر می شود جدال شهروندان با خبرنگاران در ایران به گزارش رمز پرس  شهروندان در برابر خبرنگاران؛ دروازه‌بانی خبر در شبکه‌های اجتماعی»، عنوان کتاب جدید دکتر اکبرنصراللهی و روحبیشتر بخوانید »