پیش بینی  قیمت مسکن در سال  ۱۳۹۸ سید هادی بهادری، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: افزایش قیمت قابل توجهی برای بخش مسکن در سال ۹۸ متصور نمی‌شوم. به گزارشرمز پرسبیشتر بخوانید »