سفیر بلژیک در ایران گفت: اردوگاه‌ها و مهمانشهرهای پناهندگان در ایران نیازهای اولیه مردم را برآورده می‌کند. به گزارش رمزپرس،فرانسوا دُله در گفت‌وگو با ایسنا، پس از بازدید از یکبیشتر بخوانید »