به  گزارش رمز پرس   دانشمند برگزيده جهان در سمينار ۲۰۱۶ iCAN تورنتو كانادا و دبير كارگروه متخصصين داروهاى گياهى گروه متخصصين ايران و دانشمند برگزيده باشگاه پژوهشگران جوانبیشتر بخوانید »