پرش دلار در بازارهای جهانی آمار خوب بازار کار آمریکا باعث پیشروی قدرتمند دلار در برابر همتایانش شد. به گزارش رمز پرس به نقل از رویترز، پس از آن کهبیشتر بخوانید »