پارلمان عراق دولت را به پایان حضور نیروهای آمریکایی ملزم کرد  به گزارش رمزپرس پارلمان عراق به ملزم ساختن دولت جهت پایان دادن به هرگونه حضور نیروهای خارجی در عراقبیشتر بخوانید »