رییس دفتر رییس جمهور گفت: بسترهای لازم در مرز چذابه نسبت به سال گذشته بسیار هموار شده است تا زائران بتوانند به خوبی در این مرز تردد داشته باشند. بهبیشتر بخوانید »