وضعیت ذخایر ارزی ایران از زبان رئیس‌ کل بانک مرکزی رئیس‌ کل بانک مرکزی با تکذیب برخی نقل قول‌ها از او درباره ذخایر ارزی کشور، سپرده‌های بانکی و کسری بودجهبیشتر بخوانید »