مدیرعامل متروی تهران آخرین وضعیت تولید قطار ملی مترو مشخص شد مدیرعامل متروی تهران در مورد آخرین وضعیت قطار ملی مترو و ورود جهاددانشگاهی و سهم آن در تولید آنبیشتر بخوانید »