در چهارمین روز از بازی های یونیورسیاد کاروان ایران به ۴ مدال دست یافت. به گزارش  رمز پرس به نقل از ایسنا، بازی های جهانی دانشجویان(یونیورسیاد ۲۰۱۷) در کشور چینبیشتر بخوانید »