فهرست واردکنندگان خودروی دریافت کننده ارز رسمی+ میزان ارز دریافتی بانک مرکزی در ادامه انتشار فهرست شرکت‌هایی که از ابتدای سال جاری، پس از ثبت سفارش در سامانه سازمان توسعهبیشتر بخوانید »