با تلاش پژوهشگران آمریکایی صورت می‌گیرد ابداع یک سلاح هورمونی برای مقابله با خشکسالی پژوهشگران آمریکایی با استفاده از نوعی هورمون گیاهی، نوعی ماده شیمیایی ارائه داده‌اند که می‌تواند مقاومتبیشتر بخوانید »