سخنگوی وزارت خارجه در گفت وگو با ایسنا : نگاه واحدی در ایران نسبت به رژیم صهیونیستی و آرمان فلسطین وجود دارد سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، تاکید کرد: دربیشتر بخوانید »