متوسط قیمت مسکن در تهران منطقه یک ۲۲ میلیون! میانگین قیمت مسکن در تهران در آذرماه امسال ۹ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه مشابه سالبیشتر بخوانید »