در جلسه شورای پول و اعتبار صادر شد رای نهایی برای واگذاری سه موسسه غیرمجاز اعضای شورای پول و اعتبار در جلسه امروز خود گزارش بانک مرکزی در مورد فعالیت‌هایبیشتر بخوانید »