آغاز روند اجرای مقررات مسدودکننده اروپا در برابر تحریم‌های آمریکا علیه ایران کمیسیون اروپا از آغاز فرآیند مقررات مسدودکننده برای محافظت از شرکت‌های اروپایی در برابر تحریم‌های آمریکا علیه ایرانبیشتر بخوانید »