معنای هشدار اخیر روحانی چیست؟ حسن روحانی، رئیس جمهوری روز چهارشنبه در جلسه هیأت دولت نه فقط از دستاوردهای مهم دولتش با برشمردن یک به یک آنها دفاع کرد کهبیشتر بخوانید »