معرفی چهار وزیر پیشنهادی به مجلس گزینه‌های پیشنهادی دولت برای تصدی چهار وزارتخانه اقتصاد، کار، صنعت و راه را به مجلس شورای اسلامی معرفی شدند. به گزارش رمز پرس بهبیشتر بخوانید »