به گزارش رمز پرس بازگشایی و توقف نماد معاملاتی در پایان معاملات تالار های بورس اوراق بهادار تهران یکشنبه مورخ ۲۲ مرداد۹۶، در ۴۲ هزار دفعه، تعداد ۵۲۹ میلیون سهمبیشتر بخوانید »