معافیت ایران از مشارکت در کاهش تولید اوپک اجلاس ١٧٥ اعضای اوپک در حالی روز جمعه در وین به پایان رسید که به دلیل مازاد عرضه در بازار اعضا دربیشتر بخوانید »