معافیت ارزی برای صادرکنندگان عراق و افغانستان در گزارشی از رمز پرس به نقل از عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق از معافیت بازگشت ارز از طریق سیستم بانکیبیشتر بخوانید »