کرباسیان با فضای امور اقتصادی و دارایی کشور به خوبی آشناست. به گزارش رمز پرس در گفتگو  با دكتر امير صفري كارشناس اقتصادي و بانكي  عنوان گردید -در یک ارزیابی منصفانهبیشتر بخوانید »