دستور قضایی مسدودسازی تلگرام صادر شد دادستانی تهران دستور قضایی مسدودسازی پیام رسان تلگرام را منتشر کرد. به گزارش رمز پرس  به نقل از  ایسنا، متن این دستور که ازبیشتر بخوانید »