به گزارش رمز پرس   مراسم تحلیف ریاست جمهوری در رسانه های جهانی بازتاب فراوانی یافت و برخی شبکه های بین المللی نیز آن را به طور کامل و یا بخشبیشتر بخوانید »