دکترعبدالله  جاسبی: مجمع وزیران ادوار می تواند بازوی مشورتی حاکمیت شود‎ جاسبی در پاسخ به این پرسش که «مجمع وزیران ادوار جمهوری اسلامی که از مقام های سابق اجرایی تشکیل شده،بیشتر بخوانید »