معاون وزیر راه و شهرسازی پاسخ داد وام مسکن ملی چقدر است؟  به گزارش رمز پرس  به نقل از معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که تسهیلات پروژه اقدامبیشتر بخوانید »