رزمایش همدلی برای ایران همدل به گزارش رمز پرس دراین حساب توییتری می‌خوانیم: «رمضان ماه انفاق و ایثار و کمک به مستمندان است؛ چه خوب است که یک رزمایش گسترده‌ایبیشتر بخوانید »