درست “ماسک” بزنیدماهیت کرونا ویروس تغییری نکرده اما رفتار ما تغییر کرده است توصیه‌هایی برای کارمندان ادارات کرونا تغییر ماهیت نداده است وی با بیان اینکه بنابراین ویروس کرونا تغییربیشتر بخوانید »