“سیمرغ” با موفقیت به فضا پرتاب شد  به گزارش رمز پرس  به نقل از سخنگوی گروه فضایی وزارت دفاع گفت: ماهواره بر “سیمرغ” ماهواره “ظفر” را با موفقیت به فضابیشتر بخوانید »