برای نخستین بار در تاریخ فضایی جهان، روسیه موفق شد ۷۳ ماهواره را با یک موشک ماهواره بر سایوز به فضا پرتاب کند. به گزارش رمزپرس به نقل از شریانبیشتر بخوانید »