معاون گردشگری در گفت‌وگو با ایسنا شرح داد: ماجرای «کوپن سفر» بعد از بحران کرونا چیست؟ معاون گردشگری گفت: با این پیش‌بینی که فرصت سفر در نوروز به دنبال شیوعبیشتر بخوانید »