نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد احتمال افت قیمت مسکن در نیمه دوم امسال نظرسنجی انجام گرفته ازشهروندان تهرانی نشان می‌دهد ۵۴ درصد آنها معتقدند رونق بازار مسکن در نیمه دومبیشتر بخوانید »