قاسمی: قطعنامه وضعیت حقوق بشر ایران با اهداف سیاسی تصویب شده و مردود است سخنگوی وزارت خارجه گفت: استفاده ابزاری از حقوق بشر، قطعنامه‌های حقوق بشری و سازوکارهای بین‌المللی توسطبیشتر بخوانید »