هیأت حقوقی و قضایی عراق در دیدار با معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری درمورد پیگیری حقوقی و قضایی ترور سپهبد سلیمانی با پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک بینبیشتر بخوانید »