تداوم فعالیت سامانه بارشی در کشور تا روز جمعه  به گزارش رمز پرس از ایسنا مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی ضمن اشاره به این که فعالیت سامانهبیشتر بخوانید »