پرواز تهران به شیراز هواپیمایی کاسپین به دلیل نقص فنی مجبور شد در فرودگاه اصفهان فرود اضطراری کند. به گزارش رمزپرس به نقل ازایلنا، پرواز شماره ۰۴۸ هواپیمایی کاسپین کهبیشتر بخوانید »